Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Tato stránka slouží výhradně pro účely informačního a administračního servisu odborné konference PREVENCE SE VYPLATÍ!
Konference je organizována Komisí pro prevenci kriminality a bezpečnost, kontakty, vymezení činnosti komise a seznam členů najdete zde.

Naše webová adresa je: http://prevencesevyplati.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní a jiné formuláře

Na tomto webu mohou být použity formuláře, které pracují s údaji od návštěvníků.
Kontaktní formulářem nám zasílá návštěvník na základě své svobodné vůle a svého přání další komunikace s námi údaj o e-mailové adrese, údaj o svém telefonním čísle a údaj o svém jméně či přezdíce. Tyto údaje jsou požadovány formulářem, mimo telefonní číslo jsou povinné, neboť jsou nezbytné pro naplnění zájmu uživatele s námi komunikovat.

Registračním formulářem se uživatel dobrovolně přihlašuje k účasti na konferenci. Formulářem jsou sbírána jen data nezbytná pro úspěšné přihlášení účastníka a data důležitá pro efektivní přípravu konference.

Data z formulářů jsou zpracovávána systémem Worpress.org, pluginem Contact Form 7 a systémem Google Aps. Data jsou uchovávána v databázi v rámci webhostingu webu na http://wedos.cz, a dále v systému Google Aps.

Veškeré údaje, které nám uživatel posílá, jsou mu zaslána ke kontrole. Uživatel je informován, že může požádat o smazání těchto dat.

Cookies

Pokud na naše stránky zavítáte, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.
Více o cookies zde: http://prevencesevyplati.cz/informace-o-pouzivani-cookies

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Získané údaje od uživatelů slouží výhradně pro účely organizace konference a komunikaci v rámci tohoto procesu. Údaje jsou přístupné jen osobám a organizacím, které se na organizaci konference přímo podílejí.  Z organizací jsou to konkrétně Statutární město Olomouc a Nadace Bezpečná Olomouc.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře jsou pro účely následné možné komunikace uchovávána po dobu fungování webu.

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávána v elektronické podobě do ukončení organizačních činností spojených s konferencí, kontaktní údaje budou následně uchovány se souhlasem uživatelů pro potřeby další komunikace v oblasti podpory sdílení dobré praxe.

Jaké máte práva?

Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

K údajům od klientů mají přístup pouze konkrétní oprávněné osoby.
Elektronická data na internetu jsou chráněna pravidly a postupy, které jsou platné pro jejich zpracovatele (Google, Wedos).
Ochrana osobních údajů se dále řídí pravidly Statutárního města Olomouce.

Jaké máme postupy při úniku informací

Viz https://www.olomouc.eu/gdpr

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od uživatelů.

Další obecná ustanovení

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.